Panel 1: Lideri u dostizanju ciljeva održivog razvoja

Tema:

 

 • Uloga različitih stejkholdera u dostizanju ciljeva održivog razvoja

 

 

Panel 2: Liderstvo u cirkularnoj ekonomiji – Upravljanje resursima

 

Teme:

 • Vlada i biznis – zajednička uloga u olakšavanju prelaska s linearne na cirkularnu ekonomiju
 • Cirkularna ekonomija – preoblikovanje poslovnog ekosistema putem nove poslovne saradnje
 • Finansijski modeli i investicije u cirkularnoj ekonomiji
 • Cirkularna ekonomija – benefiti, ulaganja i put ka promenama
 • Naša cirkularna budućnost: Kako uključiti građane

Panel 3: Izmene zakona kao uslov transformacije društva

Teme:

 • Trenutna pozicija i finansijski troškovi upravljanja otpadom naspram materijalne uštede i nematerijalne dobiti
  društva uvođenjem sistema cirkularne ekonomije
 • Uspešan model za distribuciju viška hrane, uvođenje procedura i usmeravanje resursa
 • Sprovođenje regulative i primena u proizvodnim kompanijama i HoReCa sektoru
 • Novi način obeležavanja proizvoda – „labeling ̋, razlikovanje u odnosu na postojeći sistem
 • Prepreke proizvodnih kompanija za distribuciju proizvoda koji ne zadovoljavaju komercijalni standard
 • Upravljanje otpadom i reciklaža